Welkom

Algemeen

Deze site

Webmaster

Doelstelling

Activiteiten

Support

E-mail

 

Labyrintvissen

Album

Waarom labyrintvissen

Soortbeschrijvingen

Soorten Behoud
Programma

Artikelen

Forum

Links

Verenigingen

Labyrintvissen

Linksites

Overig

Deze website

Map

FAQ


Reglement

 

Inleiding SBP overzicht
Reglement Kwekers overzicht
Inschrijven IUCN Rode Lijst

 

Men is verplicht zich strikt aan dit regelment te houden anderzijds betekend dit algehele verwijdering uit het SBP.

 

1a

Deelname aan het Soorten Behoud Programma is alleen mogelijk met een geregistreerd lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging voor Labyrintvissen.

2a

Hoofdzakelijk exemplaren waarvan de lokatie bekend is, bijvoorbeeld Betta livida "Tanjong Malim," kunnen worden ingeschreven. Exemplaren waarvan de lokatie onbekend is kunnen alleen worden ingeschreven als de desbetreffende exemplaren en toekomstige nakweek van de soort of soorten alleen verder gekweekt worden met exemplaren uit dezelfde serie en onder geen beding met exemplaren van een andere lokatie, hetzij bekend of onbekend.

2b

Niet bedreigde soorten welke sporadisch tot zeer sporadisch worden aangetroffen binnen de hobby, mogen naar gelang van de beoordeling van het Hoofd SBP worden ingeschreven of worden afgewezen. Hierbij is het de taak van het Hoofd SBP om goed op de hoogte te zijn van het wereldwijd wel of niet sporadisch zijn van een soort.

2c

Ook nieuwe, nog onbeschreven soorten mogen worden ingeschreven indien zij bedreigd worden. Indien de onbeschreven soort niet bedreigd word zie artikel 2b.

2d

Het kruisen van verschillende soorten, bijvoorbeeld Betta renata met B. tomi, is ten strengste verboden en is zwaar in conflict met het doel van het Soorten Behoud Programma. Hybriden die uit dergelijke kruisingen zijn voortgekomen dienen ten alle tijde vernietigd te worden.

2e

Het kruisen van verschillende lokaties van dezelfde soort waarbij één of meerdere exemplaren van een andere lokatie stammen, bijvoorbeeld Betta pinguis "Kapuas basin" met B. pinguis "Sungai Letang", is ten strengste verboden. Onder geen beding word van deze regel afgeweken. Ontstane nesten uit deze kruisingen dienen ten alle tijde vernietigd te worden.

2f

Iedere deelnemer of deelneemster heeft de verantwoordelijkheid alleen gezonde exemplaren te gebruiken welke geen afwijkingen, hoe klein deze ook zijn, bezitten. Het is daarbij zaak goed te observeren alvorens een exemplaar in te schrijven bij het SBP.

2g

Als de jongen welke zijn voortgekomen als resultaat van het SBP enigszins afwijken van de oorspronkelijke soort of populatie in het wild mogen deze niet gebruikt worden binnen het SBP.

2h

Als de mogelijkheid om nieuw genen materiaal te krijgen zich voordoet, moedigd het SBP dit zeer sterk aan om zodoende een bredere diversiteit van zogenoemde genen-lijnen te verkrijgen. Het verkrijgen van nieuw genen materiaal is van iedere deelnemer of deelneemster zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. NVL heeft en biedt wel van tijd tot tijd de mogelijkheid hierbij te helpen.

2i

Het SBP moedigd het onderling ruilen, kopen, of verkopen van een soort voor dezelfde soort zeer sterk aan om ook zodoende nieuwe genen-lijnen te creeëren.

3a

Het SBP werkt met een ouderschap. Een ouder is een kweker die zich ten doel stelt een soort voor de aquaristiek te behouden.

3b

Het ouderschap van een soort is niet opzegbaar, uitsluitend overdraagbaar. Een ouder blijft verantwoordelijk voor een soort totdat een andere ouder is gevonden die deze verantwoordelijkheid over wil nemen.

3c

Het is de verantwoordelijkheid van de ouder de soort zoveel mogelijk te verbreiden, en kennis over de soort door te geven. Jongen van een soort mogen gewoon verkocht worden, echter, het primaire doel is de soort in stand houden. Binnen de NVL en haar doelstelling kan het zijn dat de soort meer gediend is met gratis verspreiding, en in deze context is het wenselijk dat dit voorrang heeft boven export en geldelijk gewin.

3d

Iedere deelnemer of deelneemster aan het Soorten Behoud Programma is verplicht elke verandering in zijn of haar voorraad soorten en exemplaren, welke actief zijn binnen het SBP, zo snel mogelijk door te geven aan het Hoofd SBP.

4a

Uitzonderingen op dit reglement morgen worden gemaakt door het Hoofd SBP.